Algemene Voorwaarden Bedrukken.nl

Besloten vennootschap met gewone structuur Bedrukken.nl BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50490036,  BTW nummer NL822768252B01 en is gevestigd aan de Hogenkamp 4, 7071 EC Ulft. Het rekeningnummer is NL41RABO0128679905. Bedrukken.nl is bereikbaar via e-mailadres [email protected] en telefoonnummer +31 315 200010.

Artikel 1 - Definities

 1. Aanbod: Elk schriftelijk voorstel aan de Koper om Producten te leveren, verbonden met deze voorwaarden.
 2. Bedrijf: Een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst aangaat met Verkoper.
 5. Overeenkomst: De koopovereenkomst tussen Koper en Bedrukken.nl betreffende de verkoop en levering van Producten.
 6. Producten: Alle door Bedrukken.nl bedrukte goederen.
 7. Verkoper: Bedrukken.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk Aanbod van Bedrukken.nl en elke Overeenkomst tussen Bedrukken.nl en een Koper.
 2. Koper krijgt deze algemene voorwaarden vóór het sluiten van een Overeenkomst. Als dat niet mogelijk is, geeft Bedrukken.nl aan waar de voorwaarden te vinden zijn, bijvoorbeeld op de website.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen met Bedrukken.nl.
 4. Deze voorwaarden gelden ook voor aanvullende of gewijzigde overeenkomsten met Koper. Algemene inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk afgewezen.
 5. Bedrukken.nl kan deze voorwaarden wijzigen. Wijzigingen treden dertig (30) dagen na bekendmaking in werking, tenzij anders aangegeven.
 6. Als een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen geldig. De nietige bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud of uitleg van deze voorwaarden moeten worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden.
 8. Verwijzingen naar hij/hem/zijn in deze voorwaarden omvatten ook zij/haar, indien van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Bedrukken.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Een aanbod geldt pas als het schriftelijk is vastgelegd.
 2. Bedrukken.nl is alleen gebonden aan een Aanbod als Koper binnen 30 dagen schriftelijk akkoord gaat of het verschuldigde bedrag betaalt. Bedrukken.nl kan een Overeenkomst met een potentiële Koper om gegronde redenen weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het Product en de bijbehorende prijzen. Kennelijke fouten binden Bedrukken.nl niet. Afbeeldingen en gegevens zijn indicatief en kunnen geen grond zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Levertijden in het Aanbod zijn indicatief. Overschrijding geeft geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bedrukken.nl niet tot levering van een deel van de zaken tegen een deel van de prijs.
 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Koper een Aanbod van Bedrukken.nl aanvaardt door te klikken op de knop 'Plaats bestelling' en de algemene voorwaarden accepteert.
 2. Een Aanbod kan via de website of e-mail worden gedaan.
 3. Bedrukken.nl bevestigt de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail.
 4. Als de aanvaarding van Koper afwijkt van het Aanbod, is Bedrukken.nl daaraan niet gebonden.
 5. Bedrukken.nl is niet gebonden aan een Aanbod als Koper redelijkerwijs had moeten begrijpen dat het een vergissing bevatte.
 6. Het herroepingsrecht geldt niet voor Bedrijven. Consumenten kunnen binnen de wettelijke termijn hun herroepingsrecht uitoefenen. De kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Bedrukken.nl.
 7. Maatwerkproducten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 8. Terugbetalingen aan Consumenten worden binnen 14 dagen na herroeping of retourzending verwerkt via hetzelfde betaalmiddel als de oorspronkelijke transactie, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Bedrukken.nl voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. Bedrukken.nl kan bepaalde werkzaamheden door derden laten uitvoeren.
 3. Koper moet tijdig alle noodzakelijke gegevens en logo’s aanleveren en drukproeven goedkeuren. Bij vertraging kan Bedrukken.nl de uitvoering opschorten.
 4. Bedrukken.nl hoeft de aanwijzingen van Koper niet op te volgen als dit de inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigt. Meerwerk wordt door Koper vergoed.
 5. Bedrukken.nl kan vooraf zekerheid of vooruitbetaling verlangen.
 6. Bedrukken.nl is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige gegevens van Koper, tenzij dit bekend was bij Bedrukken.nl.
 7. Koper vrijwaart Bedrukken.nl voor aanspraken van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 - Levering

 1. Als de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door toedoen van Koper, heeft Bedrukken.nl recht op verlenging van de levertijd. Levertijden zijn indicatief en overschrijding geeft geen recht op schadevergoeding.
 2. Levering vindt plaats af fabriek, tenzij anders overeengekomen. Het risico van de Producten gaat over op Koper bij levering. Voor consumenten gaat het risico over bij levering aan de consument.
 3. Bedrukken.nl kan extra kosten rekenen voor spoedtransport.
 4. Er wordt niet geleverd aan beurs- of evenementenhallen.
 5. Koper moet de producten afnemen op het overeengekomen moment. Bij weigering of niet-tijdige afname worden de producten teruggestuurd naar Bedrukken.nl.
 6. Als Koper informatie of instructies niet tijdig verstrekt, kan Bedrukken.nl de producten opslaan voor rekening en risico van Koper. Na 14 dagen kan Bedrukken.nl de Overeenkomst ontbinden en schadevergoeding eisen.
 7. Bezorgkosten kunnen in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 8. De levertijd begint pas na ontvangst van alle benodigde gegevens van Koper.
 9. Levertijden zijn indicatief. Bij vertraging buiten Nederland wordt Koper geïnformeerd. Consumenten kunnen de Overeenkomst ontbinden als de levertijd wordt overschreden.
 10. Bedrukken.nl kan de producten in gedeelten leveren en afzonderlijk factureren.
 11. Leveringen worden alleen uitgevoerd als alle facturen zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen. Bedrukken.nl kan levering weigeren bij vermoeden van niet-betaling.

Artikel 7 - Bedrukking Producten

 1. Koper moet geschikt materiaal aanleveren voor bedrukking. Bij niet-aanlevering kan Bedrukken.nl de uitvoering opschorten.
 2. Na het sluiten van de Overeenkomst kan Koper de gewenste opmaak opsturen volgens de specificaties op de website. Afwijkingen of storingen zijn voor risico van Koper.
 3. Bedrukken.nl controleert de technische eisen van de opmaak maar niet op inhoudelijke onjuistheden. Aansprakelijkheid hiervoor is uitgesloten.
 4. Alleen bij schriftelijke overeenkomst stuurt Bedrukken.nl een drukproef ter goedkeuring. Koper moet binnen 24 uur reageren. Bij akkoord start Bedrukken.nl met het drukwerk.
 5. De bedrukking voldoet aan de overeengekomen specificaties. Kleinere afwijkingen kunnen voorkomen en vormen geen reden voor afkeuring.
 6. Bedrukken.nl levert producten met de verwachte eigenschappen bij normaal gebruik.
 7. Bedrukken.nl kan derden inschakelen voor drukwerk. De voorwaarden van de derde zijn ook van toepassing.
 8. Kennelijke tik-, zet- en drukfouten worden voorbehouden.
 9. Kleuren op afbeeldingen kunnen afwijken door scherminstellingen.
 10. Bedrukken.nl streeft naar een zo nauwkeurig mogelijke bedrukking, maar kleur-, positie- en grootteverschillen zijn mogelijk.
 11. Exacte kleurafstemming tussen afbeelding en product is niet gegarandeerd. Koper accepteert het resultaat.
 12. Verschillen in drukkleur kunnen optreden bij bedrukking door verschillende partners. Aansprakelijkheid hiervoor is uitgesloten.
 13. Koper mag geen illegale of rechten van derden schendende inhoud aanleveren. Inbreuken zijn voor rekening van Koper.
 14. Door Koper aangeleverde afbeeldingen en teksten worden automatisch verwerkt. Koper is verantwoordelijk voor eventuele fouten.
 15. Afmetingen op de website zijn indicatief. Werkelijke maatvoering kan variëren.
 16. Bedrukken.nl kan het ontwerp aanpassen voor een betere zichtbaarheid. Koper ontvangt een drukproef van de wijzigingen.
 17. Bedrukken.nl kan ongepaste inhoud weigeren. De beoordeling ligt bij Bedrukken.nl.

Artikel 8 - Advies

 1. Bedrukken.nl kan op verzoek advies geven over de maakbaarheid van producten. Dit advies is niet bindend.
 2. Adviezen van Bedrukken.nl zijn nooit bindend.
 3. Bedrukken.nl kan kosten in rekening brengen voor verstrekte adviezen, ongeacht de relatie tot de Overeenkomst.
 4. Koper moet voorstellen van Bedrukken.nl tijdig beoordelen. Vertraging door niet-tijdige beoordeling is voor risico van Koper.
 5. Het resultaat van de dienstverlening hangt af van externe factoren zoals de kwaliteit van het te bedrukken product.
 6. Koper moet relevante omstandigheden vooraf schriftelijk melden aan Bedrukken.nl.

Artikel 9 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Aanvullende werkzaamheden worden vergoed volgens het overeengekomen tarief. Bedrukken.nl is niet verplicht hieraan te voldoen en kan een aparte Overeenkomst eisen.
 2. Kosten voor aanvullende werkzaamheden door nalatigheid of verkeerde inschatting van Bedrukken.nl worden niet doorberekend aan Koper.

Artikel 10 - Verpakking en transport

 1. Bedrukken.nl zorgt voor goede verpakking en beveiliging van te leveren zaken.
 2. Alle leveringen zijn inclusief BTW, verpakking en verpakkingsmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 3. Het in ontvangst nemen van zaken zonder opmerking op de vrachtbrief geldt als bewijs van goede verpakking.
 4. Bedrukken.nl voldoet aan milieuwetgeving en zorgt voor correcte verwerking van afgedankte batterijen en elektrische apparaten. Klanten moeten afgedankte apparatuur correct inleveren.

Artikel 11 - Onderzoek, reclamaties

 1. Koper moet het geleverde binnen 8 dagen na ontvangst onderzoeken en gebreken melden.
 2. Koper moet zelf onderzoeken hoe het product gebruikt moet worden. Bedrukken.nl is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik.
 3. Zichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen na levering schriftelijk gemeld worden.
 4. Bij tijdige klacht blijft Koper verplicht tot betaling. Retourneren kan alleen met schriftelijke toestemming van Bedrukken.nl.
 5. Bedrukken.nl onderzoekt de geretourneerde producten en bepaalt of vervanging, herstel of restitutie volgt.
 6. Terugbetalingen worden binnen 30 dagen verwerkt.
 7. Bij uitoefening van het reclamatierecht mag Koper zijn betalingsverplichtingen niet opschorten.
 8. Bij incomplete levering zal Bedrukken.nl het ontbrekende product nasturen of de order annuleren.
 9. Aanspraken van Koper vervallen indien de producten niet meer te identificeren zijn als afkomstig van Bedrukken.nl, gebreken gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, of Koper niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 12 - Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst geldende kostenfactoren.
 4. Bedrukken.nl kan producten met variabele prijzen aanbieden bij prijsschommelingen op de financiële markt.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Artikel 13 - Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient vooraf te geschieden via de aangegeven methode. Mogelijke betaalmethoden zijn IDEAL, Creditcard , Bancontact, Bankoverschrijving, kopen op rekening en vooraf betalen.
 2. Vooraf afgegeven begrotingen zijn niet bindend.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aangegeven rekeningnummer. Andere betalingstermijnen kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.
 4. Bedrukken.nl kan periodieke betalingsverplichtingen aanpassen met een termijn van 3 maanden.
 5. Bedrukken.nl kan prijzen wijzigen bij stijging van kostprijsfactoren na de totstandkoming van de Overeenkomst.
 6. Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Bedrukken.nl onmiddellijk opeisbaar.
 7. Bedrukken.nl kan betalingen toerekenen in mindering van kosten, rente en hoofdsom in die volgorde.
 8. Bij niet-tijdige betaling is Koper in verzuim. Consumenten krijgen een aanmaning met een termijn van 14 dagen.
 9. Vanaf de verzuimdatum kan Bedrukken.nl wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten vorderen.
 10. Gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van Koper.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Bedrukken.nl totdat Koper alle verplichtingen is nagekomen.
 2. Koper mag de zaken niet verpanden of bezwaren zolang het eigendom niet is overgegaan.
 3. Bij beslaglegging door derden moet Koper Bedrukken.nl direct informeren.
 4. Bedrukken.nl heeft het recht de zaken terug te nemen bij uitoefening van eigendomsrechten.
 5. Bedrukken.nl kan producten onder zich houden bij niet-tijdige betaling. Na betaling worden de producten zo snel mogelijk geleverd.
 6. Kosten en schade door het onder zich houden van producten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 15 - Garantie

 1. Bedrukken.nl garandeert dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst en wettelijke voorschriften. Bij gebreken of defecten is kosteloze herstelling of vervanging mogelijk binnen twee jaar na levering.
 2. Leveringen mogen in gewicht, maat, getal, kleur, samenstelling maximaal 10% afwijken.
 3. Monsters en modellen zijn slechts aanduidingen. Aan catalogi en promotiemateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Bedrukken.nl garandeert wasechtheid van drukwerk bij normaal gebruik. De garantie vervalt bij niet-naleving van wasvoorschriften.
 5. Artikelen moeten binnenstebuiten gewassen worden op maximaal 30°C. Bedrukte artikelen mogen niet in de wasdroger.

Artikel 16 - Opschorting en ontbinding

 1. Bedrukken.nl kan verplichtingen opschorten of de Overeenkomst ontbinden bij niet-nakoming door Koper.
 2. Bedrukken.nl kan de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden bij niet-nakoming door Koper.
 3. De Overeenkomst kan zonder ingebrekestelling ontbonden worden bij onmogelijkheid tot nakoming of ongewijzigde instandhouding.
 4. Bij ontbinding zijn de vorderingen van Bedrukken.nl onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bedrukken.nl behoudt het recht op schadevergoeding.

Artikel 17 - Teruggave in bruikleen gegeven zaken

 1. Zaken in bruikleen moeten bij beëindiging van de Overeenkomst in originele staat teruggegeven worden.
 2. Niet-teruggave geeft Bedrukken.nl het recht schade en kosten te verhalen.

Artikel 18 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Bedrukken.nl is beperkt tot de kosten van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Bedrukken.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving of gebruiksschade.
 3. Bedrukken.nl is niet aansprakelijk voor schade door onjuist ontwerp van Koper of inbreuken op rechten van derden.
 4. Bedrukken.nl is niet aansprakelijk voor fouten op de website of gelinkte websites.
 5. Bedrukken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledige informatie of gevolgschade door het gebruik van producten.
 6. Adviezen op basis van onvolledige informatie door Koper zijn niet aansprakelijk.
 7. De inhoud van adviezen is niet bindend. Koper volgt adviezen op eigen risico.
 8. Bedrukken.nl is niet verantwoordelijk voor websitefouten of storingen.
 9. Bedrukken.nl staat niet in voor de juiste en tijdige overbrenging van e-mails.
 10. Aanspraken vervallen als ze niet binnen een jaar schriftelijk gemeld worden.

Artikel 19 - Overmacht

 1. Bedrukken.nl is niet aansprakelijk bij overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: overmacht bij toeleveranciers, gebrekkige zaken van derden, overheidsmaatregelen, natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, algemene vervoersproblemen, werkstakingen en overige situaties buiten de invloedssfeer van Bedrukken.nl.
 3. Overmacht kan ingeroepen worden als de omstandigheden optreden na de verbintenis.
 4. Bij overmacht kunnen verplichtingen worden opgeschort of de Overeenkomst ontbonden worden na twee maanden.
 5. Bedrukken.nl kan bij gedeeltelijke nakoming separaat factureren.

Artikel 20 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op Koper bij het verlaten van het magazijn. Voor Consumenten gaat het risico over bij levering.

Artikel 21 - Geheimhouding

 1. Bedrukken.nl en Koper moeten vertrouwelijke informatie geheimhouden.
 2. Geheimhouding geldt ook voor adviezen, ontwerpen en werkwijzen. Delen met onbevoegden is verboden.

Artikel 22 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van Bedrukken.nl blijven bij Bedrukken.nl.
 2. Het is verboden om materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten zonder toestemming te openbaren, vermenigvuldigen of wijzigen.
 3. Gebruik van intellectuele eigendommen anders dan overeengekomen is verboden.
 4. Het kan voorkomen dat Bedrukken.nl - bij de presentatie van het assortiment - foto’s van door Koper bestelde Producten gebruikt op de website, catalogus en social media. Indien Koper hier bezwaar tegen heeft, kan dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Bedrukken.nl.

Artikel 23 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Bedrukken.nl behandelt persoonsgegevens zorgvuldig en informeert betrokkenen indien gevraagd.
 2. Bedrukken.nl zorgt voor passende beveiliging van informatie volgens de overeengekomen specificaties.

Artikel 24 - Klachten

 1. Klachten moeten binnen 8 dagen gemeld worden via [email protected].
 2. De klacht moet voldoende onderbouwd zijn.
 3. Bedrukken.nl reageert binnen 14 dagen op de klacht.
 4. Partijen proberen gezamenlijk een oplossing te vinden.
 5. Bij onoplosbare klachten kan de geschillenregeling van de Consumentenombudsdienst of Europese Geschillencommissie toegepast worden.

Artikel 25 - Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Bij uitleg van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 3. Geschillen worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Ulft, 11 juni 2024

Laden...